Sala Doświadczania Świata to specjalnie wyposażona sala polisensoryczna, której celem jest stymulowanie lub wyciszania zmysłów za pomocą specjalistycznie dobranego wyposażenia stwarzającego stymulujące środowisko, wpływające na rozwój zmysłów u dziecka z problemami prawidłowego odbioru i przetwarzania bodźców świata zewnętrznego. Systematyczna stymulacja poszczególnych zmysłów w Sali Doświadczania Świata jest ważnym źródłem rozwoju każdego niepełnosprawnego dziecka ponieważ:

 • zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu
 • wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku
 • poprawia orientację w schemacie ciała oraz przestrzeni
 • motywuje do podejmowania aktywności
 • doskonali pracę poszczególnych analizatorów
 • wpływa na rozwój wyższych funkcji
 • emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych.

 

Rehabilitacja ruchowa wpływa na poprawę ogólnego stanu zdrowia lub zapobiega pogarszaniu się tego stanu. Stymuluje rozwój poprzez indywidualnie dobrane techniki masażu, wspomagania oraz ćwiczenia indywidualne i grupowe. Rehabilitacja w OREW prowadzona jest w sposób ciągły i systematyczny a stosowane metody pozwalają rozwijać możliwości ruchowe wychowanków. Poprzez torowanie prawidłowych wzorców ruchowych wpływamy na poprawę jakości ruchu a tym samym doskonalimy funkcje samoobsługowe które oddziałują na pełniejszy udział w środowisku. Dysponujemy szeroką bazą do wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych, hydroterapii oraz oferujemy pomoc w zaopatrzeniu i doborze sprzętu ortopedycznego.

Stosowane metody i formy pracy:

 • metody neurofizjologiczne - NDT Bobath, PNF
 • terapia powięziowa FDM
 • fizykoterapia – ciepłolecznictwo, elektroterapia, laseroterapia, krioterapia, magnetoterapia, ultradźwięki,
 • hydroterapia – kąpiel perełkowa, hydromasaż, wirówka kończyn dolnych i górnych
 • masaż klasyczny, masaż tkanek głębokich
 • Kinesiology Taping
 • Nordic Walking
 • poradnictwo i instruktaż dla rodziców

 

Zajęcia sportowe dla naszych wychowanków prowadzone są w ciekawej i atrakcyjnej formie. Wspomagają one rozwój całego organizmu. Poprawiają sprawność fizyczną, zwiększają wydolność organizmu i kondycję, a także zmieszają napięcie i pozwalają na aktywny wypoczynek. Dlatego też zachęcamy ich do ćwiczeń i zajęć na świeżym powietrzu, tańca, gry w piłkę czy biegania!

 

Zajęcia muzyczne to szereg oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych skierowanych na wychowanków. Muzyka, którą wykorzystujemy, jawi nam się jako środek stymulujący rozwój dziecka i korygujący jego zachowanie. Najogólniej muzykę można podzielić na: aktywną (ekspresyjną np. śpiew, ruch, gra na instrumentach), receptywną (odbiorczą czyli słuchanie muzyki). Uczniowie, którzy wchodzą w świat muzyki poznają podstawowe zagadnienia muzyczne poprzez zabawę i kontakt z muzyką improwizowaną na żywo oraz muzyką klasyczną. Uczą się pod względem muzycznym, ruchowym, intelektualnym, emocjonalnym, estetycznym i społecznym. Na zajęciach muzycznych śpiewamy piosenki, gramy ( ćwiczymy) na instrumentach perkusyjnych, kolorowych bumbum rurkach, gitarach, keyboardzie. Wykonujemy różnego rodzaju ćwiczenia ruchowe słuchowe, rytmiczne i głosowe do muzyki popularnej, ludowej czy do muzyki improwizowanej na pianinie lub gitarze. Wychowankowie biorą udział w układach tanecznych do piosenek lub tańców ludowych, układach przestrzenno – ruchowych, zabawach inscenizowanych i zabawach tematycznych z zadaniami aktorskimi. Duży nacisk stawiamy na improwizacje. Dzieci są twórcami i odtwórcami zarówno w ruchu, mowie , śpiewie jak i w grze na instrumentach. Zajęcia są prowadzone w oparciu o współczesne metody wychowania muzycznego, oraz pedagogiczne doświadczenia nauczyciela inspirowane pracą z dziećmi.

 

Głównym celem zajęć prowadzonych w pracowni kulinarnej jest przygotowanie wychowanków do jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym. Podczas zajęć wychowankowie między innymi:

Zapoznają się z:

 • podstawowym wyposażeniem kuchni
 • zasadami BHP, regulaminami i instrukcjami obsługi sprzętów AGD
 • zasadami racjonalnego odżywiania się oraz właściwego zachowania się przy stole

Uczą się:

 • bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD
 • przestrzegania zasad higieny przy produkcji żywności
 • planowania budżetu domowego i sporządzania listy zakupów
 • korzystania z przepisów kulinarnych w formie pisemnej lub obrazkowej
 • sporządzania prostych potraw i napojów
 • stosowania ziół i przypraw w produkcji i dekoracji potraw
 • ekonomicznego gospodarowania surowcami
 • różnych metod utrwalania i przechowywania żywności
 • nakrywania i dekoracji stołu
 • współdziałania i współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i kolegów

Terapia psychologiczna w OREW prowadzona jest zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej. Ma na celu usprawnianie funkcji poznawczych, rozwijanie kompetencji emocjonalnych i społecznych wychowanków. Uwzględniając mechanizmy adaptacyjne każdego z nich dąży do łagodzenia istniejących zaburzeń i normalizacji zachowań. Poprzedzona jest wnikliwą diagnozą psychologiczną oraz opracowaniem indywidualnego programu uwzględniającego mocne i słabe strony oraz możliwości i potrzeby każdego wychowanka. Sfera najbliższego rozwoju każdego dziecka wyznacza nam kierunek podejmowanych działań. Terapia grupowa ma na celu poznanie siebie, kształtowanie prawidłowych relacji w grupie, zapobieganie konfliktom, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych i wdrażanie do przestrzegania norm. Wychowankowie rozwijają swoje kompetencje społeczne, uczą się radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Do metod stosowanych w terapii grupowej zaliczamy: elementy dramy, warsztaty twórczego ruchu, Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, trening integracji sensomotorycznej, elementy muzykoterapii, symulację oraz mapę pojęciową. Terapia indywidualna ma na celu eliminowanie lęku, wzmacnianie odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem, redukowanie zachowań agresywnych i autoagresywnych, a także usprawnianie procesów myślowych i percepcyjnych. W tym celu stosujemy następujące metody: elementy muzykoterapii i techniki relaksacyjne (relaksację wg Winteberta, B. Lewickiej, zmodyfikowany trening autogenny Schultza w opracowaniu A. Polender), trening ekspresji emocjonalnej, metodę Dennisona, terapię taktylną wg S. Masgutowej, stymulację polisensoryczną, elementy masażu Schantala, terapii ręki, terapię behawioralną oraz EEG Biofeedback. Terapia psychologiczna odbywa się w gabinecie psychologa w pełni wyposażonym i dostosowanym do pracy z każdym wychowankiem na miarę jego indywidualnych możliwości i ograniczeń.

 

Celem terapii logopedycznej prowadzonej w naszym ośrodku jest umożliwienie wychowankom zdobycia umiejętności komunikowania się z otoczeniem w jak najpełniejszy sposób werbalny, bądź pozawerbalny. Terapia logopedyczna dostosowana jest do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego wychowanka. Poprzedzona jest ona dokładną diagnozą logopedyczną oraz opracowaniem indywidualnego programu. Terapia ma formę zarówno zajęć indywidualnych jak i grupowych podczas, których m.in. wykorzystywane są elementy logorytmiki. Swoim zakresem obejmuje wiele działań często również tych uważanych za nietypowe (np. trening gryzienia, terapia ręki).

W terapii logopedycznej wykorzystujemy m.in. metody: integrację odruchów ustno-twarzowych według dr Swietłany Masgutowej, ustno - twarzową regulacyjną terapię Castillo – Moralesa, elementy metody werbo-tonalnej, elementy metody Integracji Sensorycznej, Program Językowy Makaton, a także mechaniczne, lingwistyczne i fonetyczne metody korygowania zaburzeń artykulacyjnych. Stosujemy również elementy Metody Dobrego Startu, terapię taktylną, masaż według Shantala, stymulację wielozmysłową.

Prowadząc terapie skupiamy się głównie nad zachowaniami komunikacyjnymi i budowaniem intencji komunikacyjnej. Rozbudzamy potrzebę kontaktu stosując strategie komunikacyjne oraz budujemy motywację do mówienia. Stymulujemy rozwój mowy czynnej, rozwijamy słownik ale także wzbogacamy stronę bierną mowy oraz korygujemy wady wymowy. Dążymy do normalizacji napięcia mięśniowego w obrębie twarzy, usprawniamy motorykę i kinestezję narządów artykulacyjnych. Usprawniamy tor oddechowy poprzez bierne i czynne ćwiczenia oddechowe. Uczymy prawidłowych technik karmienia, prawidłowego połykania śliny. Przeprowadzamy trening z zakresu gryzienia i żucia pokarmów stałych oraz pobierania płynów. U wychowanków, u których nie rozwinęła się mowa, a ich werbalny sposób komunikacji jest niedostępny wprowadzamy komunikację alternatywną i wspomagającą, uczymy wykorzystywać alternatywne metody komunikacji (PCS, Program Rozwoju Komunikacji Makaton, PECS i inne). Nasi wychowankowie mają możliwość korzystania z logopedycznych i edukacyjnych programów komputerowych, których funkcjonowanie pozwala na nabywanie systemu językowego z wykorzystaniem tych programów. W procesie terapii wykorzystujemy nowoczesne urządzenia wysokiej technologii –tablety z oprogramowaniem MÓWIK, Gadaczek itp., urządzenia oparte na nowoczesnych technologiach komputerowych (m.in. komunikatory, specjalistyczne myszki, przyciski typu switch oraz klawiatury). Korzystamy także z akcesoriów logopedycznych tj.: gryzaki, łopatki logopedyczne, wibratory logopedyczne i inne. Dostosowane są one do potrzeb oraz fizycznych możliwości wychowanków. Stosujemy specjalistyczne narzędzia do karmienia i terapii zaburzeń połykania (kubki treningowe, łyżeczki). Prowadzimy indywidualne konsultacje dla rodziców, opracowujemy programy terapii do pracy w domu. Proponujemy kompleksowe podejście do wychowanka sięgając po różnorodne środki i metody pracy.

 

Cechą charakterystyczną metody jest rozwijanie przez ruch: świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej oraz dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi kontaktu.

W metodzie wyróżnia się cztery grupy ćwiczeń:

 • ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała,
 • ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie,
 • ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerami grupy,
 • ćwiczenia twórcze.

Programy Aktywności, opracowane przez M. i Ch. Knilla, stanowią ramy, wokół, których rozwija się kontakt społeczny. Są to zajęcia opierające się na aktywności ruchowej dziecka i terapeuty, połączone ze specjalnie skomponowaną muzyką, stymulującą i skupiającą uwagę dziecka oraz tworzy poczucie przewidywalności sytuacji.

Główne cele metody:

 • nawiązanie prawidłowego kontaktu z dzieckiem przez przełamywanie barier w komunikacji
 • aktywizowanie dziecka do podjęcia własnej aktywności
 • kształtowanie świadomości i orientacji w schemacie ciała
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • kształtowanie poczucia rytmu, dzięki elementom muzykoterapii

 

Poranny Krąg jest metodą, którą określamy jako wielozmysłową. Obejmuje swym zasięgiem wszystkie zmysły: dotyk, wzrok, słuch , węch i smak. Proponowane w niej oddziaływania mają aktywizować je w sposób odmienny dla każdej pory roku, aby podkreślić zmiany zachodzące w przyrodzie. Metoda Porannego Kręgu przypisuje każdej z pór roku inną symbolikę. Tutaj kalendarz narzuca kolor, żywioł, smak, bodźce wzrokowe, słuchowe. Polisensoryczne pobudzanie zmysłów jest najlepszym sposobem przekazywania informacji o tym co nas otacza, a najlepszymi pomocami są te zaczerpnięte z natury.

 

Metoda Casillo - Moralesa jest metodą stosowaną w leczeniu zaburzeń neurologicznych ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń sensomotorycznych w okolicy twarzy i ust. Terapia ustno – twarzowa polega na stymulacji punktów neurologicznych twarzy. Każdy punkt stymulujemy przez kilka sekund poprzez lekki ucisk lub wibracje.

Metoda ta wykorzystywana jest do podjęcia:

 1. Funkcji ruchów mimicznych;
 2. Funkcji ruchów artykulacyjnych;
 3. Jedzenia i picia;
 4. Ogólnej stymulacji twarzy i ust;

Ćwiczenia wykonuje się przed posiłkami lub podczas zajęć logopedyczny.

 

Terapia zajęciowa jest jedną z form leczenia usprawniającego. Główny jej cel to wszechstronna pomoc wychowankowi w dążeniu do pełnosprawności. W naszej placówce korzysta się z różnych form i metod terapii zajęciowej. Są to między innymi:

 • ergoterapia- terapia przez pracę
 • arteterapia- terapia przez obcowanie ze sztuką: teatroterapia, plastykoterapia, biblioterapia, choreoterapia, elementy muzykoterapii
 • silwoterapia – terapia przez obcowanie z naturą
 • elementy socjoterapii – treningi umiejętności społecznych, drama,
 • metoda pedagogiki zabawy i inne.

Poprzez udział w zajęciach terapeutycznych wychowankowie przede wszystkim poznają samych siebie, wzmacniają poczucie własnej wartości, uczą się prawidłowych postaw i utrzymywania prawidłowych relacji, poznają swoje zainteresowania, uczą się wchodzić w role a przez to czują się ważnymi, wartościowymi i pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.

 

Ogród sensoryczny usytuowany jest obok budynku OREW w Rymanowie. Pełni on funkcję:

 • dydaktyczną polegającą na zdobywaniu wiedzy z zakresu ekologii, otaczającej przyrody zjawisk w niej zachodzących,
 • terapeutyczną polegającą normalizacji doznań zmysłowych płynących ze świata poprzez poszczególne kanały zmysłowe,
 • rekreacyjną, gdzie walory estetyczne umożliwiają redukcję stresu i napięć oraz stwarzają okazję do wypoczynku na świeżym powietrzu.

Ogród składa się z trzech części: edukacyjno-relaksacyjnej, sensorycznej i warzywnika. Część sensoryczna podzielona jest na strefy: wzroku, dźwięku, dotyku, smaku i zapachu. Służą one doświadczaniu i pobudzaniu zmysłów. W ogrodzie sensorycznym mogą być organizowane lekcje wychowawcze i edukacyjne dające możliwość obserwacji wegetacji różnych gatunków roślin oraz zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku.

 

Zasadniczym celem chromoterapii w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim jest pobudzanie zmysłów, oddziaływanie na nie przy pomocy odpowiednio dobranych bodźców, a przez to wyzwolenie aktywności własnej osoby poddanej tej terapii oraz ułatwienie kontaktu z opiekunem.

Zajęcia z wykorzystaniem chromoterapii stymulują:

 • rozwój potrzeby poznawczej, pobudzają wychowanka do własnej aktywności poznawczej,
 • koncentrację uwagi dowolnej na materiale wzrokowym, słuchowym, dotykowym,
 • rozwój komunikacji,
 • rozwój emocjonalno-społeczny (obserwuje się u dzieci potrzebę nawiązania bliskiego kontaktu z terapeutą),
 • wyciszają, relaksują osoby z nadpobudliwością psychoruchową lub zaburzeniami zachowania,
 • niwelują agresję.

 

Głównym celem zajęć w pracowni rękodzieła jest doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. Zajęcia rozwijają między innymi sprawność manualną, poprawiają koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i uwagę.

Podczas zajęć wychowankowie:

 • projektują i wykonują przedmioty dekoracyjne i użytkowe oraz zabawki i pomoce do ćwiczeń manualnych
 • malują obrazy,
 • zdobią przedmioty różnymi technikami (decoupage, quilling, filcowanie, mozaika, wypalanie,)
 • wykonują kartki okolicznościowe oraz upominki związane ze świętami (kwiaty, bombki, anioły, mikołaje itp.)
 • przygotowują dekoracje do przedstawień
 • odlewają świece żelowe i ozdobne mydełka
 • uczą się bezpiecznego posługiwania narzędziami oraz elektronarzędziami
 • nabywają podstawowe umiejętności z zakresu obróbki różnych tworzyw np. papieru, drewna (cięcie, szlifowanie, klejenie, wyrzynanie, łączenie gwoźdźmi, wkrętami, malowanie bejcą, lakierowanie).

 

W naszej placówce istnieje bogata oferta różnego rodzaju zajęć, która powinna być ciągle rozszerzana. Jest to miejsce, które musi być otwarte na wszelkie działania związane z wychowywaniem młodych ludzi i kształtowaniem ich pozytywnych postaw.

Zajęcia z fotografii wychodzą naprzeciw oczekiwaniom wychowanków oraz podążają za rozwojem techniki. Dokumentowanie sytuacji życia codziennego, prowadzenie „historii” rodziny, utrwalanie przemijających zjawisk przyrodniczych to główne zadania tej dziedziny.

Aparat fotograficzny (również w telefonie) oraz komputer to dla młodego człowieka przedmioty codziennego użytku. Dlatego wychowankowie zapoznają się ze sposobami i metodami ich właściwego i efektywnego użytkowania oraz wykorzystania ich zainteresowań w celu pogłębiania wiedzy na temat fotografii.

Nie bez znaczenia jest również nauczenie wychowanków jak efektywnie i mądrze można spędzać czas wolny pasjonując się fotografią, a przez to historią, architekturą, przyrodą, ekologią itp.

W każdym z nas drzemie niesamowity potencjał twórczy. Trzeba go tylko umieć obudzić i przede wszystkim – pomóc podtrzymać zapał. Dlatego wykonywanie zdjęć ma prowadzić wychowanków do wyrobienia smaku artystycznego, poczucia piękna i wrażliwości.

Główne cele zajęć z fotografii:

 • nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z posługiwaniem się aparatem fotograficznym,
 • wdrażanie do umiejętności zagospodarowywania sobie czasu wolnego poprzez zwiedzanie i fotografowanie ciekawych miejsc,
 • wzrost ogólnej wrażliwości estetycznej,
 • trening zachowań akceptowanych społecznie poprzez odwiedzanie różnych miejsc związanych z kulturą, zmniejszających dystans wobec pełnosprawnych rówieśników oraz fotografowanie tych miejsc,
 • poznanie podstawowych zasad korzystania z fotografii oraz ich publikacji,
 • zwiększanie aktywności na zajęciach osiągnięte za pomocą metod aktywizujących oraz nietypowej formy przekazywania wiedzy o odwiedzanych miejscach i ich fotografowaniu.