1. Czas pracy placówki:
  1. w ciągu roku: 11 miesięcy
  2. w ciągu tygodnia: pięć dni (od poniedziałku do piątku)
  3. w ciągu dnia: 8,5 godzin, od godz. 6.30 do 15.00
 2. Liczba objętych opieką wychowanków: 52, w tym
  1. liczba wychowanków w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych: 26,
  2. liczba wychowanków ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną w grupach edukacyjno-terapeutycznych: 26,
 3. Liczba zespołów rewalidacyjno – wychowawczych: 9.
 4. Liczba grup edukacyjno – terapeutycznych ( kl. 1-8) : 5
 5. Liczba oddziałów przysposabiających do pracy (kl. 1-3): 3 oddziały.

 

Działania OREW są zindywidualizowane i dostosowane do potrzeb i możliwości wychowanków. Obejmują one m.in. stymulację takich sfer rozwoju jak:

 • Samoobsługa - doskonalenie czynności samoobsługowych,
 • Uspołecznienie – włączanie w dostępne formy życia społecznego, udzielenie pomocy i wsparcia w procesie akceptacji siebie i akceptacji innych, dążeniu do osiągnięcia niezależności, redukcji lęku i niepożądanych zachowań w kontakcie z innymi ludźmi.
 • Komunikacja – usprawnianie werbalnych i pozawerbalnych sposobów komunikowania się,
 • Funkcje poznawcze – doskonalenie procesów percepcyjnych, uwagi, pamięci i myślenia,
 • Motoryka mała – poprawa precyzji ruchów,
 • Motoryka duża – poprawa kontroli postawy, doskonalenie funkcji lokomocyjnych.

 

W OREW prowadzi dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężoną niepełnosprawnością:

- wychowanie przedszkolne dla wychowanków od 3 roku życia,

- roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne,

- edukację na I i II etapie edukacyjnym obejmująca takie zajęcia jak:

a) funkcjonowanie osobiste i społeczne,

b) wychowanie fizyczne,

c) zajęcia rozwijające kreatywność,

d) zajęcia rozwijające komunikowanie się,

e) religia.

 

- edukacja na III etapie edukacyjnym –-przysposabiającym do pracy, obejmuje następujące zajęcia edukacyjne:

a) funkcjonowanie osobiste i społeczne,

b) wychowanie fizyczne,

c) przysposobienie do pracy,

d) zajęcia sportowe,

e) zajęcia kształtujące kreatywność,

f) zajęcia rozwijające komunikowanie się,

g) religia.

 

We wszystkich grupach edukacyjno-terapeutycznych prowadzone są zajęcia rewalidacyjne – indywidualne w liczbie 10 godz. na oddział, a wśród nich:

a) terapia psychologiczna,

b) korekta wad wymowy i nauka alternatywnych sposobów komunikowania się (Język Makatonu, Piktogramy, PCS ),

c) wygaszanie niepożądanych zachowań i rozwój umiejętności społecznych

d) usprawnianie funkcji ucznia,

e) nauka orientacji przestrzennej i poruszania się w przypadku wychowanków niewidomych i niedowidzących.

 

Wychowankowie z głęboką niepełnosprawnością intelektualną biorą udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Dodatkowo objęci są terapią muzyczną i terapią według potrzeb i zaleceń zawartych w orzeczeniu.

Nauczyciel w pracy dydaktyczno-terapeutycznej ma prawo wyboru poszczególnych metod, form pracy i środków dydaktycznych, kierując się ich skutecznością oraz dostosowując je do indywidualnych możliwości psychofizycznych i potrzeb wychowanka.