MOTTO

Dokładne poznanie dziecka to połowa drogi do jego szczęśliwego życia i samodzielności.

 

MISJA

Przygotowanie wychowanków do godnego, aktywnego i w miarę możliwości niezależnego życia w społeczeństwie oraz kształcenie ich i wychowanie, a także dbanie o stan ich zdrowia poprzez zapewnienie kompleksowej rehabilitacji i opieki medycznej. Wspieranie rodziców w opiece i wychowaniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

 

WIZJA

  • Przygotowanie wychowanków do aktywnego, niezależnego na miarę ich możliwości życia z prawem do samostanowienia i podejmowania decyzji, a także pełnienia adekwatnych ról społecznych.
  • Kształtowanie środowiska społecznego tak, by uznało ono bezwarunkowo prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną do aktywnego uczestnictwa w nim przy zapewnieniu adekwatnego wsparcia.
  • Kształtowanie postaw etycznych pracowników tak, by priorytetem dla nich byłe realizacja celów statutowych OREW i PSONI.
  • Wspieranie pracowników w rozwoju zawodowym niezbędnym do realizacji działań edukacyjnych, wychowawczych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych i profilaktycznych w możliwie najwyższym poziomie merytorycznym.
  • Współpraca z instytucjami, fundacjami, celem pozyskania przyjaciół i sponsorów.
  • Prowadzenie systematycznej ewaluacji swojej działalności i wdrażanie opracowanych wniosków celem podniesienia jakości pracy placówki.