W ośrodku funkcjonuje:

  • pięć grup edukacyjno-terapeutycznych, w których wychowankowie realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki na podstawie decyzji dyrektora szkoły macierzystej, zezwalającej na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą; w grupach tych wychowankowie realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • trzy oddziały przysposabiające do pracy, w których wychowankowie realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki na podstawie decyzji Dyrektora SOSW w Iwoniczu-Zdroju; w oddziałach przysposabiających do pracy wychowankowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  • dziewięć zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, w których odbywają się zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla wychowanków z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.