Głównym celem OREW jest uzyskanie przez wychowanków autonomii, rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiowa na miarę ich indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.

Celami szczegółowymi w stosunku do wychowanków są:

 1. poprawa ogólnego stanu zdrowia lub zapobieganie jego pogarszaniu;
 2. poprawa sprawności psychoruchowej lub zapobieganie jej pogarszaniu;
 3. poprawa sprawności procesów poznawczych;
 4. rozwój osobowości;
 5. rozwój samoakceptacji, poczucia własnej wartości, poczucia pewności siebie;
 6. rozwój umiejętności społecznych, w tym umiejętności komunikacji, umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych;
 7. rozwój zainteresowania ludźmi i otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk i procesów w nim zachodzących;
 8. rozwój umiejętności współżycia w grupie;
 9. rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji.

Celami szczegółowymi w stosunku do rodziny są:

 1. wsparcie w rozpoznawaniu, rozumieniu i zaspokajaniu przez rodzinę potrzeb rozwojowych, psychicznych i społecznych dziecka;
 2. wsparcie rodziny w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz problemowych, w tym trudnych emocjonalnie;
 3. rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem;
 4. wykształcenie korzystnych postaw społecznych wobec ludzi z niepełnosprawnościami w środowisku lokalnym;
 5. wsparcie działań na rzecz poczucia solidarności z innymi rodzicami i poczucia tożsamości z PSONI;
 6. stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ruchu samopomocowego rodziców oraz ich aktywności obywatelskiej;
 7. wsparcie rodziny w kontaktach z placówkami opieki zdrowotnej, szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami w zakresie oddziaływania rehabilitacyjnego i edukacyjnego oraz opiekuńczego.

Cele OREW realizowane są poprzez następujące zadania:

 1. realizację wychowania przedszkolnego, rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki;
 2. opiekę dostosowaną do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności wychowanków oraz z programu wielodyscyplinarnych oddziaływań obejmującą w szczególności pomoc przy: przemieszczaniu się, czynnościach fizjologicznych, utrzymaniu higieny, spożywaniu pokarmów, ubieraniu i rozbieraniu się oraz ochronę przed niebezpieczeństwem;
 3. rehabilitację społeczno-zawodową, leczniczą i opiekę zdrowotną w ramach świadczeń specjalistycznych.

Cele OREW określone w § 4 ust. 1 i 2 są realizowane w następujących formach:

 1. wychowanie przedszkolne;
 2. roczne przygotowanie przedszkolne;
 3. kształcenie specjalne, w tym przysposobienie do pracy;
 4. zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Cele OREW w stosunku do rodziny określone w § 4 ust. 3 są realizowane w następujących formach:

 1. warsztaty, wykłady i seminaria;
 2. poradnictwo specjalistyczne;
 3. zajęcia rekreacyjne, terapeutyczno-rehabilitacyjne, w tym wyjazdowe;
 4. spotkania, wystawy, prezentacje popularyzujące możliwości i prawo osób z niepełnosprawnością intelektualną do godnego życia.